Chứng chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

Bộ Xây Dựng đã ban hành thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Theo thông tư hướng dẫn: các tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình......... 

Công ty PMEC đã tuân thủ và thực hiện theo hướng dẫn TT 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, và đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00001728 ngày 8/6/2017 đối với các lĩnh vực:

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình : Dân dụng, hạng I
2. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, hạng I

Chứng chỉ được cấp có giá trị đến hết ngày 8/6/2022.